Všeobecné Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.makeupbylucid.com je Spoločnosť Lucid Style, s.r.o, zapísaná Okresným súdom v Bratislave, Obchodný register, oddiel: Sro, vložka číslo: 118516/B, IČO: 50790226, DIČ: 2120478635, („Lucid Style“) so sídlom Bajkalská 5467/13A, 821 02 Bratislava – Ružinov, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., IBAN: SK27 1100 000000 2949061239 SWIFT: TATRSKBX

E-mail: eshop@makeupbylucid.com, Tel. číslo: +421903 500 555 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

ČLÁNOK I – POJMY

 • Predávajúci – spoločnosť Lucid Style s.r.o. ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.
 • Spotrebiteľ / Kupujúci – fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.makeupbylucid.com a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
 • E-shop – internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.makeupbylucid.com/obchod/
 • Spotrebný Tovar – Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu, na ktorý sa vzťahuje reklamačný poriadok (Darčeková poukážka nie je spotrebný tovar, a preto sa na neho nevzťahuje záruka a reklamačný poriadok. Darčekové poukážky nie je možné vrátiť.)
 • Objednávka – úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
 • Cena – celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
 • Dopravné – cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 
 • VOP –  tieto všeobecné obchodné podmienky 

ČLÁNOK II – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

ČLÁNOK III – OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.makeupbylucid.com/obchod/
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope môže byť podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 6. Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a záväznou objednávkou tovaru Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.makeupbylucid.com a odoslaním a vyplnením objednávky súhlasil s tým, že sa oboznámil so zásadami použivania osobných údajov podľa nariadenia EÚ 2016/679.
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné: potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, elektronickú faktúru ako doklad o kúpe.
 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

ČLÁNOK IV – PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť online cez platobnú bránu Paypal, na dobierku alebo prevodom na účet Predávajúceho. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet, alebo za platby kartou online).
Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

ČLÁNOK V – POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa: viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa, Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. 

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 • písomne na adresu Lucid Style Reklamácie, Bajkalská 5467/13A 821 02, Bratislava
 • e-mailom na adrese eshop@makeupbylucid.com

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý si vie stiahnuť online tu: REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti nepoužívaný, nepoškodený Tovar s originálnymi vysačkami Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak.

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar.